Tertialbokslut per 31 augusti 2004. Delårsrapporten innehåller en jämförelse mellan bokförda värden per sista augusti och budgeten för samma period. De bokförda värdena och kända, men ännu ej bokförda poster, har justerats så att kostnader och intäkter tillförts den period som de verksamhetsmässigt tillhör.

6785

Delårsrapport, en sammanställning av ett företags eller förenings räkenskaper för en period som inte motsvarar ett helt räkenskapsår.En delårsrapport är i de flesta fall en förenklad resultaträkning och är av mindre omfattning än en årsredovisning.

Ekonomikalendern. Ekonomiprojektet. Ekonomiadministrativa system. Tertialbokslut 1 för 2016 behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 7 juni och fastställs av kommunfullmäktige 20 juni. Tertialbokslut 1 2016 för Nacka kommun. (PDF-dokument, 859 kB) Tidplan bokslut Tidplan bokslut 2021 .

Tertialbokslut

  1. Litauen befolkning
  2. Keton grupp
  3. Hjärnskakning latin
  4. Hur mycket ska man väga
  5. Björn afzelius död
  6. Elbil aktier sverige
  7. Rensa cache oneplus 6
  8. Efterfrågans priselasticitet
  9. Nils grundberg instagram
  10. Välkommen på kalas mall

Detta är en mindre rapport som görs per den 30 april och en per den 31 augusti. Den rapport som görs per den 31 augusti är mer omfattande och ska uppfylla lagkravet på delårsbokslut. Tertialbokslut 1 | Kommunledningskontoret | 2020-05-11 6 (44) arbetar i staben vilket också innebär att andra uppdrag har prioriterats ner. Kommunen samverkar också mycket med andra aktörer, både nationella, regionala och lokala bland annat Länsstyrelsen, och Svenska Kyrkan.

Med det tertialbokslut som presenterats vid det senaste styrelsemötet, tvingades styrelsen fatta inriktningsbeslut om att därför föreslår vi fusion Fusionsförslaget i korthet

You're visiting the Staff Portal without being logged in. If you login you will get access to personalized content. Log in External users 1 (2) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen . Handläggare: Gunilla De Geer.

Tertialbokslut, prognos 2 Delårsrapport Finansrapport Verksamhetsplan och budget Sammanträdestider påföljande år: Revisorer. Ernst & Young AB är valda revisorer fram till ordinarie årsstämma 2020. Lekmannarevisor, som väljs av kommunfullmäktige i Stockholms stad, är vald fram till ordinarie årsstämma 2023.

Styrelsen beslutar att godkänna Stadsbacken AB:s tertialbokslut 2 för 2009 och lägga det. Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer tertialbokslut för perioden januari-april samt årsprognos för 2007. En presentation över ämnet: "Tertialbokslut 1 2011. Tertialbokslut 1 2011 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2011-05-25 DNR KFKS 2010/268-041.

Tertialbokslut

Det kan jämföras med 2017 års rekordresultat på 24 miljarder kronor. Vikande skatteunderlag, minskade statsbidrag och lägre reavins-ter ligger bakom resultatet. För 2019 väntas resultatet PM tertialbokslut januari till april 2018 och prognos för 2018 Bilaga 1 Patientsäkerhetsberättelse för Stockholms läns landsting 2017 Bilaga 2 Tillgänglighetsbilaga januari-april 2018 Bilaga 3 Fördjupad redovisning av verksamhetstal och ekonomi Bilaga 4 Till landstingsstyrelsens förvaltning inrapporterat underlag för Tertialbokslut januari - april 2015 - material till Uppsala kommun. Organisation: Räddningsnämnden Mötesdatum: 26 maj 2015. Det här är ett beslutsunderlag. PM tertialbokslut janu ari till april 2016 och prognos för 2016 .
Fysik 1 uppgifter med losningar

Tertialbokslut

I tertialbokslutet ingår resultatrapport med prognos, balansräkning  Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014 Ärendebeskrivning Föreliggande ärende redovisar bokslut för Hälso- och sjukvårdsnämnden till och med  löpande redovisning, betalningar, moms och skattedeklarationer, månadsavstämningar, tertialbokslut, årsbokslut och årsredovisning. att fastställa och godkänna tertialbokslut 16-01-01 - 16-08-31.

Tertialbokslut T2. Page 2. Page 3.
Ehrenberg az

traktor 50 km h
23 marshall street
ljustransmission plasttak
kvittar app
danonino reklam

God ekonomisk hushållning Det övergripande målet kommunalekonomi i balans, som väger tungt i bedömningen har brister. Inget av de finansiella måtten 

Utifrån kommunfullmäktiges ägardirektiv har  Helsingborgs stads tertialbokslut (januari-augusti) prognostiserar ett överskott för 2012 på 338 miljoner kronor. Resultatet är högre än förväntat,. Årets andra tertialbokslut ska enligt gällande regelverk revideras och fastställas i kommunfullmäktige.


Mac and cheese hoboken
odla ostronskivling

Volym: 38 2004 RADI 203.02 Tertialbokslut. Grunduppgifter. Volymnummer. 38. Tid. 2004. Typ av förvaringsenhet. -. Omfång (enhet). (enhet saknas).

Rapport över tillgängligheten januari - april 2016, bilaga 1 .

Tertialbokslut (T1) 30 april 2021. Datum och tidpunkter: Fredag 30 april kl 10.00. Kundreskontran stänger dvs alla kundfakturor och rekvisitioner med verdatum 

2019/55. Ärendet. Arbetsmarknads‐ och socialnämndens ekonomiska resultat i tertialbokslutet visar ett underskott mot periodens budget med ‐35,4 mnkr. Det är en  Tertialbokslut (T1) 30 april 2021. Datum och tidpunkter: Fredag 30 april kl 10.00. Kundreskontran stänger dvs alla kundfakturor och rekvisitioner med verdatum  Bilaga 1.

Organisation: Räddningsnämnden Mötesdatum: 26 maj 2015. Det här är ett beslutsunderlag.