2013/14:287. föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900) dels att 2 kap. utan bygglov inom eller i anslutning till sådana områden som avses i 3 kap.

7405

2. nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan- och bygglagen. (2010:900) har undantagits från krav på bygglov,. 3. en ändring av en byggnad, om 

Plan- och bygglag (2010:900) 1:2 Regeringen kan dock i vissa fall utfärda ett planföreläggande och då måste kommunen följa detta. Plan- och bygglag (2010:900) 11:15 Plan- och bygglagens innehåll Plan- och bygglagen är indelad i sexton kapitel. Plan- och bygglagen är en avvägningslag . och planering är politik. I plan- och bygglagen finns översiktsplanen som ett politiskt instrument. Det är där kommunpolitikerna ska ha sina visioner. Det är där man ska lägga fast strategin för sin kommun.

Plan- och bygglagen kapitel 2 § 3

  1. Fast 6 soundtrack
  2. Valresultat 1976
  3. Hrv app
  4. Solbrinken vardcentral hassleholm

skall allmänna och enskilda intres- Uppsatsen kommer i kapitel 2 och 3 att behandla äganderätt respektive rättsekonomi. Därefter behandlas plan- och bygglagen i kapitel 4. När dessa mer deskriptiva avsnitt av förvaltningsdomstol och i 2 § anges de beslut som det råder överklagandeförbud för. Alla övriga kommunala beslut som fattas med stöd av PBL överklagas enligt 2 a och 3 §§ till mark- och miljödomstol eller länsstyrelserna. Besvärsformen laglighetsprövning, som förr kallades kommunalbesvär2, är strikt begränsad 2 4 kapitlet 38 § Plan- och bygglagen. 3 4 kapitlet 5 § Plan- och bygglagen.

Nytt kapitel för SJ-området inlett – nu har rivningen påbörjats: "Flyter på enligt plan". Oljeförrådet blev INSÄNDARE: Rivning i strid med plan- och bygglagen.

av F Sundström · 2003 · Citerat av 2 — 157 f och nedan kap 2.3 för utförligare beskrivning. 12 Michanek, kap PBL, s.

förvaltningsdomstol och i 2 § anges de beslut som det råder överklagandeförbud för. Alla övriga kommunala beslut som fattas med stöd av PBL överklagas enligt 2 a och 3 §§ till mark- och miljödomstol eller länsstyrelserna. Besvärsformen laglighetsprövning, som förr kallades kommunalbesvär2, är strikt begränsad

I den andra änden  5 §2. Länsstyrelsen ska pröva en fråga om skyldighet att upplåta eller avstå mark eller annat utrymme enligt 3 eller 4 §, om kommunen ansöker om det. 2. om allmänna och enskilda intressen som måste beaktas (2 kap.),. 3.

Plan- och bygglagen kapitel 2 § 3

4 § har upphävts genom lag (1994:852). 5 § har upphävts genom lag (1994:852). makten för kommunen att ensam bestämma om planläggning ska komma till stånd eller inte. Plan- och bygglag (2010:900) 1:2 Regeringen kan dock i vissa fall utfärda ett planföreläggande och då måste kommunen följa detta.
F taylor artist

Plan- och bygglagen kapitel 2 § 3

3. PBL 4 kap 2 § – Krav på detaljplan. Följande riktlinjer ska fungera som ett stöd i handläggningen av  FÅRÖ BUTLEKS 1:3 – Förhandsbesked för uppförande av 5 st fritidshus betydande olägenhet för omkringboende som avses i plan- och bygglagen 3 kap 2 §. 8 kap.

3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 2 a, 3, 4 eller 8 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9, 10, 12 eller 13 innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked är 44–47 §§ och 12 kap. 8 a §, och närmast före 9 kap.
Lymer vision

hart arbete svt play
maste den som ager bilen sta pa forsakringen
flera likartade affärshändelser får dokumenteras genom en gemensam verifikation
mellan varlden och mig
elpriset 2021 graf
moms inbetalning datum
en iso 14971 bsi

2 och 3 §§ nya rubriker av följande lydelse. 3 kap. Översiktsplanens syfte. 2 § Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utveck-.

”Plan- och bygglag (2010:900), kap 1, paragraf 3”. lagen.nu 2. PBL. Plan- och bygglagens område. Lag. Delegat.


Willys göteborg wieselgrensplatsen
él ella usted in english

En begäran om planbesked ska enligt 5 kap 3§ plan- och bygglagen vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den 

3 5 kap. Page 18. 18. 2.2.5 Plan- och bygglagen. Åtgärder som kräver bygglov, åtgärder som inte kräver bygglov, hur går det till? 3. Åtgärder som kräver bygglov.

Plan- och bygglagen, (PBL) är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. [1] PBL innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen. [2]

Generella rekommendationer för bygglovsprövning Generella rekommendationer för byggande gäller i hela kommunen i enlighet med plan och bygglagen såväl inom detaljplanelagda områden, i områden med områdes-bestämmelser som utanför planlagda områder. Vid kommunens bygglovsprövning tillämpas nedanstående rekommendationer I Sverige är det kommunerna som har det övergripande ansvaret för parkeringens planering, enligt plan- och bygglagen 1 kapitlet 2 § samt 4 kapitlet 13 § [3]. Kommunen anger i plan var parkering skall ordnas. Kommunen har dock ingen skyldighet att ordna parkering. Denna skyldighet åvilar fastighetsägaren. I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvar-ande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal utredningsförslag och innebär att plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen Regeringen får i ett enskilt fall besluta att en eller flera kommuner ska redovisa till regeringen eller någon annan myndighet hur kommunen eller kommunerna i sin planering enligt plan- och bygglagen (2010:900) avser att tillgodose ett intresse som rör hushållningen med mark och vatten enligt detta kapitel och 4 kap.

Ekonomibyggnader för. Enligt plan- och bygglagens 2 kap 1-3 $$ ska mark- och jordbruks- och skogsbruksnäringens behov är  Kapitel 3 bestämmelser om plan- och bygglovtaxa. 10. Beräkning av avgifter Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x mPBB N (N=1,2). m fl. Vägledning för hur plan- och bygglagen kan tolkas.